کد خبر :203912
پسرکشی،خورشید وخون شد؛فیلم های خوب جشنپاره فیلم فجر!

احمد حضرتی- جبارآذین-دولتی ها وارگانی ها و مافیا و پولشویان وسوداگران، همانگونه که پیشترنوشته بودم،ازکوچه وپسکوچه های زروزوروتزویر،سهم های خود ازجشنپاره را دریافت و ازخودوخودی هاتشکروقدرانی کردند وسی مرغ ها را زیربفل زدند و راهی دکان های خود شدند! سایرین هم سربلندیاسربه زیر،به دنبال سرنوشت خود رفتند! نکته اینکه،دراین دوره جشنپاره،دولتی هاومافیاوپولشویان و ارگانی هابه رغم هزینه های فراوان و جنگهای زرگری و تبلیغات کاذب و حاشیه سازیها،فیلم قابلی برای ارایه نداشتندوتولیداتشان بالاترازحدمتوسط نبودوگروهی از تندروهابانقددرست اشکالهای فیلم حاتمی کیابه شیوه نادرست،این فیلمسازخودی راتخریب کرده وبه قربانگاه مخالفان فرستادندتا درکشتارگاه رقابت ها وحسادت ها مثله شود!اکنون نوبت محافل،رسانه هاومنقدان دولتی وارگانی وهمچنین غیروابسته وغیرحزبی است که نظر وآرای خودرانه درباره جشنپاره که فاقد هرگونه ارزش است که درارتباط با فیلمهاارائه کنند.تکلیف وابسته ها وحزبی هاکه مشخص است،زیرابه ادامه ماموریت خود می پردازند!می ماندتکلیف مستقل هاوآزاده هاکه باز هم منصفانه،کارشناسانه ولحاظ منافع ملی وسینما به فیلم هانگاه می کنند.واما فیلمهاازنگاه تکخطی من که به شیوه خوب،متوسط وزیر متوسط به آن ها امتیاز و نمره می دهم: خوب؛ پسرکشی، خورشید، خون شد! متوسط؛ مغز استخوان، سینماشهرقصه، مردن درآب مطهر، عامه پسند،حلزون بی صدا،قصیده گاو سفید، آتابای،خروج، ابربارانش گرفته،آن شب،پوست،درخت گردو، من می ترسم،شنای پروانه. زیرمتوسط؛ارتش سری،روزصفر،عنکبوت،کشتارگاه،آبادان یازده شصت، سه کام حبس، دوزیست،روزبلوا.  
 خوبها:فیلم،فیلمنامه وکارگردانی: پسرکشی،کارمحمد هادی کریمی،خون شد،ساخته مسعودکیمیایی،خورشید به کارگردانی مجیدمجیدی.بازیگری؛مرد:فرامرزقریبیان "خروج". زن: ژاله صامتی"پسرکشی".